• BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.4.0 Değişiklikler (05/04/2018)
 • Muhtasar Beyanname, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi GİB’in yaptığı değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlendi.
 • Defter Beyan Sistemi modülünde çeşitli düzenlemeler yapıldı.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Hesap Özeti Dökümü ve Muavin Dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • GMS.NET Bordro modülü Aylık Bordro dökümlerinde yer alan Yatay Bordro (A)’nın Net Ücret Detayında Diğer Kesinti tutarlarının da yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Bordro modülünde yer alan Meslek Kodları SGK tarafından yapılan ilavelere istinaden güncellendi.
 • Personel SGK İşten Çıkış Kodları arasına 39 ve 40 nolu işten çıkış kodları eklendi.
GMS.NET 5.3.9 Değişiklikler (25/03/2018):
 • MikroKom GMS.NET Defter Beyan Sistemi modülü, Gelir İdaresi Başkanlığı' nın Defter Beyan Sistemi' ne eklemiş olduğu yeni kontrollere uyumlu gönderim yapacak şekilde güncellendi.
GMS.NET 5.3.8 Değişiklikler (21/03/2018):
 • Defter Beyan Sistemi modülü GMS.NET Yazılımı’na eklendi. İlgili doküman için tıklayınız.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Mizan Dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan serbest meslek, basit usül ve işletme defterine tabi olan işyerlerinin, bordro muhasebe entegrasyon işlemleri Defter Beyan Sistemine uygun hale getirildi.
 • Personel aile sicil kartlarında yer alan okul bilgilerine okul bitiş tarihi alanı eklendi. Agi hesaplamaları Mart 2018 ve sonrası dönemlerde okul bitiş tarihi de dikkate alınarak hesaplanacaktır. (Mart 2018 dönemi ve sonrası puantajlar hesaplatma modu ile açıldığında okul bitiş tarihi girilmesi gereken personeller bir uyarı mesajı ile ekrana gelecek ve okul bitiş tarihinin girilmesi istenecektir.)
 • Personel sicil kartlarında yer alan sigorta kolu seçenekleri arasına 2-Yurt dışına işçi olarak gidenler seçeneği eklendi.
 • Bilanço defterine tabi işyerlerinin muhasebe entegrasyonunda yer alan kıdem ve ihbar muhasebeleştirme seçenekleri arasına hem brüt tutarların hem de işçiye ödenen net tutarların kıdem ve ihbar olarak ayrı ayrı muhasebeleştirebilme seçeneği eklendi.
 • Puantaj dönemi seçimi ekranına SGK prim seçeneği ve Puantaj kilit durumu seçeneği eklendi.
 • Personel bordro aylık dökümlerinde yer alan Aylık zorunlu BES Prim Kesinti listesi aktarım ayarlarına BES giriş listesi şablon seçimi ve kolon eşleştirme seçeneği eklendi.
 • SGK tarafından yapılan değişiklikten dolayı çalışmayan SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrol işlemleri çalışır hale getirildi. (SGK bu ekranda sadece cari dönem sorgulamalarına izin verdiği için geçmiş dönem sorgulamaları yapılamamaktadır.)
GMS.NET 5.3.7 Değişiklikler (06/03/2018):
 • Muhtasar Beyanname, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi GİB’in yaptığı değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • Stok Kartlarında sınırsız sayıda alt birim tanımlayabilme ve herbir birim için barkod ve 5 adet fiyat girebilme imkanı getirildi.
 • Fatura satırlarına stok alt birimleri için tanımlanan barkodların kullanılabileceği sütun eklendi.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Envanter Dökümü ve Ortalama Kar Haddi Tablosu Dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • SM/SMMM Listesi ve YMM Listesi formlarına İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş linki eklendi.
 • Araçlar menüsüne Mükellef İnteraktif Vergi Dairesi’ ne giriş linki eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan ücret türleri arasına Net (AGİ Ekli) ücret türü eklenmiştir. (Net (AGİ Ekli) ücret türünün özelliği maaş hesaplama sırasında tanımlanan ücretten önce AGİ çıkartılarak kalan ücretten maaş hesaplamalarının yapılmasıdır.)
 • Personel İlave, Sendika ve Fazla Mesai Takibi ekranında yer alan Fazla mesailerin Gün olarak girilebilme seçeneği eklenmiştir. Gün olarak girilen fazla mesailer, puantaj hesaplatma sırasında saate çevrilerek aktarılmaları sağlanmıştır.
 • Personel sicil kartlarında yer alan Yıllık izin hesaplama seçenekleri arasına Yer Altı Çalışanı seçeneği eklenmiştir.
 • Personel aylık dökümlerinde yer alan Aylık Zorunlu BES Prim Kesinti Listesi Hazırlama ekranına, Bireysel Emeklilik Firmalarının Zorunlu Bes Ödeme Listelerinin hazırlanabilmesi için Aktarım Ayarları eklenmiştir. Ayrıca Personel Bireysel Emeklilik (BES) Takibi Ekranına Sözleşme No alanı eklenmiştir.
 • Personel aylık dökümlerinde yer alan Aylık Ücret Bordrosu ve Banka Maaş Ödeme Dosyası Hazırlama ekranlarına Açıklama notları girilebilmesi için Açıklama Alanları eklenmiştir.
 • SGK E-Bildirge ekranından Geçmiş Dönem Onaylı Bildirgelerinin görüntülenmesi ve indirilmesini işlemini ayrı bir sayfaya taşımıştır. Bu sayfaya girilebilmesi için İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne SGK E-Geçmiş Dönem Onaylı Bildirgeler Sayfası linki eklenmiştir.
 • SGK tarafından yapılan değişiklikten dolayı SGK Onaylı Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri’nin indirilmesi sırasında oluşan sorun düzeltilmiş ve Güvenlik kodunun kullanıcı tarafından girilerek Pdf’lerin indirilmesi sağlanmıştır.
 • Personel Çoğalt ekranında işlem yapılan personel nakil olarak başka işyerine aktarılıyor ise gittiği işyerine nakil olduğu işyerinin sicil numarasının ve giriş istisna kodunun aktarılması sağlanmıştır.
 • Aylık dökümlerde yer alan Aylık Ücret Bordrosu döküm seçeneklerinden Yatay Bordro (A)’ya satır yüksekliklerinin ayarlanabilme seçeneği eklenmiştir.
GMS.NET 5.3.6 Değişiklikler (08/02/2018):
 • Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamesinde GİB’in yaptığı düzenlemelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • NACE Faaliyet Kodları güncellendi.
 • ICBC Turkey bankası ekstreleri için PDF desteği eklendi.
 • Stok kartlarına KDV İstisna Kodu eklendi ve tanımlanan bu kodun fatura satırlarına gelmesi sağlandı.
 • Gelir/Gider kartlarına KDV İstisna Kodu eklendi ve tanımlanan bu kodun fatura satırlarına gelmesi sağlandı.
 • İşletme Defteri/Serbest Meslek Defteri/Basit Usul türü firmalarda Hesap Planı dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme imkanı bulunmaktadır.)
 • Cari ve Stok kartlarına Aktif/Pasif bilgisi eklendi ve Pasif durumdaki stok ve cari kodlarının faturada kullanılması engellendi.
 • Cari Hesap kartlarında Cari hesap Türü’ne göre filtreleme eklendi.
 • Cari Hesap kartlarında tanımlanmış olan İndirim Oranı’nın faturaya yansıtılması sağlandı.
 • Fatura satır açıklaması 512 karaktere çıkarıldı.
 • Firma Tanımlarına sık kullanılan e-posta hesapları eklendi ve fatura dosya yöneticisinde e-posta gönderiminde bu hesapların liste halinde gelmesi sağlandı.
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri formuna, entegratör portal kullanıcı adı ve entegratör portal kullanıcı şifresi girebilme özelliği eklendi. Bu bilgiler kullanılarak fatura işlemleri formundan entegratör portalının açılabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan bilanço firmalarının muhasebeleştirme seçenekleri arasına personellerin AGİ’lerinin ve Avans’larının ayrı ayrı muhasebeleştirilebilme seçeneği eklendi.
 • Personellerin çıkış yaptığı dönemde birden fazla belge/kanun ile çalışması var ise E-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde ve SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi EK-5 dökümünde prim gün ve matrahlarının birleştirilerek aktarılma özelliği eklendi.
 • Personel işlemleri ekranında Ücret kolonunun da yer alabilmesi için Firma Ayarları, Personel sekmesine Personel İşlemleri Ekranında (Gridde) Personel Ücreti Kolonu Gösterilsin ayar seçeneği eklendi.
 • Firma kontrol işlemleri ekranında yer alan Kıdem İhbar Raporu kontrolü ekranına Kıdem ve İhbar Tazminatlarının brüt tutarları kolonları eklendi.
 • 31.01.2018 tarihli 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde yapılan değişikliğe istinaden Tehlike Sınıfları Tablosu güncellendi.
 • Puantaj ekranının sağında yer alan Net Ücret Tablosu kolonları yeniden düzenlendi.