• BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.3.7 Değişiklikler (06/03/2018):
 • Muhtasar Beyanname, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi GİB’in yaptığı değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • Stok Kartlarında sınırsız sayıda alt birim tanımlayabilme ve herbir birim için barkod ve 5 adet fiyat girebilme imkanı getirildi.
 • Fatura satırlarına stok alt birimleri için tanımlanan barkodların kullanılabileceği sütun eklendi.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Envanter Dökümü ve Ortalama Kar Haddi Tablosu Dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • SM/SMMM Listesi ve YMM Listesi formlarına İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş linki eklendi.
 • Araçlar menüsüne Mükellef İnteraktif Vergi Dairesi’ ne giriş linki eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan ücret türleri arasına Net (AGİ Ekli) ücret türü eklenmiştir. (Net (AGİ Ekli) ücret türünün özelliği maaş hesaplama sırasında tanımlanan ücretten önce AGİ çıkartılarak kalan ücretten maaş hesaplamalarının yapılmasıdır.)
 • Personel İlave, Sendika ve Fazla Mesai Takibi ekranında yer alan Fazla mesailerin Gün olarak girilebilme seçeneği eklenmiştir. Gün olarak girilen fazla mesailer, puantaj hesaplatma sırasında saate çevrilerek aktarılmaları sağlanmıştır.
 • Personel sicil kartlarında yer alan Yıllık izin hesaplama seçenekleri arasına Yer Altı Çalışanı seçeneği eklenmiştir.
 • Personel aylık dökümlerinde yer alan Aylık Zorunlu BES Prim Kesinti Listesi Hazırlama ekranına, Bireysel Emeklilik Firmalarının Zorunlu Bes Ödeme Listelerinin hazırlanabilmesi için Aktarım Ayarları eklenmiştir. Ayrıca Personel Bireysel Emeklilik (BES) Takibi Ekranına Sözleşme No alanı eklenmiştir.
 • Personel aylık dökümlerinde yer alan Aylık Ücret Bordrosu ve Banka Maaş Ödeme Dosyası Hazırlama ekranlarına Açıklama notları girilebilmesi için Açıklama Alanları eklenmiştir.
 • SGK E-Bildirge ekranından Geçmiş Dönem Onaylı Bildirgelerinin görüntülenmesi ve indirilmesini işlemini ayrı bir sayfaya taşımıştır. Bu sayfaya girilebilmesi için İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne SGK E-Geçmiş Dönem Onaylı Bildirgeler Sayfası linki eklenmiştir.
 • SGK tarafından yapılan değişiklikten dolayı SGK Onaylı Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri’nin indirilmesi sırasında oluşan sorun düzeltilmiş ve Güvenlik kodunun kullanıcı tarafından girilerek Pdf’lerin indirilmesi sağlanmıştır.
 • Personel Çoğalt ekranında işlem yapılan personel nakil olarak başka işyerine aktarılıyor ise gittiği işyerine nakil olduğu işyerinin sicil numarasının ve giriş istisna kodunun aktarılması sağlanmıştır.
 • Aylık dökümlerde yer alan Aylık Ücret Bordrosu döküm seçeneklerinden Yatay Bordro (A)’ya satır yüksekliklerinin ayarlanabilme seçeneği eklenmiştir.
GMS.NET 5.3.6 Değişiklikler (08/02/2018):
 • Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamesinde GİB’in yaptığı düzenlemelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • NACE Faaliyet Kodları güncellendi.
 • ICBC Turkey bankası ekstreleri için PDF desteği eklendi.
 • Stok kartlarına KDV İstisna Kodu eklendi ve tanımlanan bu kodun fatura satırlarına gelmesi sağlandı.
 • Gelir/Gider kartlarına KDV İstisna Kodu eklendi ve tanımlanan bu kodun fatura satırlarına gelmesi sağlandı.
 • İşletme Defteri/Serbest Meslek Defteri/Basit Usul türü firmalarda Hesap Planı dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme imkanı bulunmaktadır.)
 • Cari ve Stok kartlarına Aktif/Pasif bilgisi eklendi ve Pasif durumdaki stok ve cari kodlarının faturada kullanılması engellendi.
 • Cari Hesap kartlarında Cari hesap Türü’ne göre filtreleme eklendi.
 • Cari Hesap kartlarında tanımlanmış olan İndirim Oranı’nın faturaya yansıtılması sağlandı.
 • Fatura satır açıklaması 512 karaktere çıkarıldı.
 • Firma Tanımlarına sık kullanılan e-posta hesapları eklendi ve fatura dosya yöneticisinde e-posta gönderiminde bu hesapların liste halinde gelmesi sağlandı.
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri formuna, entegratör portal kullanıcı adı ve entegratör portal kullanıcı şifresi girebilme özelliği eklendi. Bu bilgiler kullanılarak fatura işlemleri formundan entegratör portalının açılabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan bilanço firmalarının muhasebeleştirme seçenekleri arasına personellerin AGİ’lerinin ve Avans’larının ayrı ayrı muhasebeleştirilebilme seçeneği eklendi.
 • Personellerin çıkış yaptığı dönemde birden fazla belge/kanun ile çalışması var ise E-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde ve SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi EK-5 dökümünde prim gün ve matrahlarının birleştirilerek aktarılma özelliği eklendi.
 • Personel işlemleri ekranında Ücret kolonunun da yer alabilmesi için Firma Ayarları, Personel sekmesine Personel İşlemleri Ekranında (Gridde) Personel Ücreti Kolonu Gösterilsin ayar seçeneği eklendi.
 • Firma kontrol işlemleri ekranında yer alan Kıdem İhbar Raporu kontrolü ekranına Kıdem ve İhbar Tazminatlarının brüt tutarları kolonları eklendi.
 • 31.01.2018 tarihli 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde yapılan değişikliğe istinaden Tehlike Sınıfları Tablosu güncellendi.
 • Puantaj ekranının sağında yer alan Net Ücret Tablosu kolonları yeniden düzenlendi.
GMS.NET 5.3.5 değişiklikler (03/01/2018):
 • GİB’in beyannamelerle ilgili olarak yayınlamış olduğu 2018 yılı sabitleri yazılıma eklendi.
 • e-Defter kapsamındaki firmaların Yevmiye ve Kebir Defteri dökümlerini kağıda alabilmeleri imkanı sağlandı.
  Not : Bu dökümler bilgi mahiyetinde olup e-Defter yerine kullanılmaları mümkün değildir.
 • Kira Yöneticisi modülünde kiralıkların firmalar arasında kopyalanabilmesi imkanı sağlandı.
 • Yedekleme modülünde yedek dönme işlemi yapıldığında yapılan işlemin detaylarının günlük (log) kayıtlarının tutulması ve gerektiğinde görüntülenmesi imkanı getirildi.
 • Fatura formuna Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 alanları eklendi.
 • e-Defter Fiş Bölme formuna “Bölünmesi Gerekmeyen Fişlerle İlgili Mesajlar Gösterilmesin” seçeneği eklendi.
 • SQL Server 2016 ve SQL Server 2017 desteği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2018 yılına ait Bordro Sabitleri güncellendi.
  Not : 2018 yılına ait kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları belirlendiği zaman gerekli güncelleme yapılacaktır.
 • Zorunlu BES Kesintisi Uyarı Ekranında, 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle Zorunlu BES Uygulama kapsamına giren 50 ve üzeri 100’den az işçi çalıştıran işyerleri için, kapsama giriyorum seçimi yapılabilmesi aktif hale getirildi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Maliyet Karşılaştırma Bordrosu rapor seçenekleri arasına Personel Kesinti Karşılaştırma seçeneği eklendi.
 • Bordro puantaj ekranında yer alan Excel’den Puantaj Aktarım Şablon Dosyası hazırlamaya Puantaj Değerleri Aktarılsın seçeneği eklendi.
GMS.NET 5.3.4 Değişiklikler (08/12/2017):
GMS.NET 5.3.3 Değişiklikler (05/12/2017):
 • Araçlar menüsüne Dilekçe Yöneticisi eklendi.
 • Resmi Defter Numaralama formuna işlemi son sayfadan (büyükten) ilk sayfaya (küçüğe) doğru yapma imkanı veren seçenek eklendi.
 • Z Raporu tanımlarına, fiş ve Gelir/Gider Açıklaması olarak TCK/VKN’si girilen carinin Ad-Soyad/Unvan bilgisinin getirilebilmesi özelliği eklendi.
 • SGK e-Faturası kesebilme özelliği eklendi.
 • Fiş seçeneklerine döviz kurunu belge tarihi yerine fiş tarihinden alma seçeneği eklendi.
 • Fatura satırlarını Excel’den kopyalama özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Meslek Kodları SGK tarafından yapılan ilavelere istinaden güncellendi.
 • Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Ayarlanabilir Yatay Bordro (A)’nın kolon ayarlarının başka işyerlerinden aktarılabilme özelliği eklendi.
 • Personel Bordro’da kullanılan Özel Kod 1 ve Özel Kod 2’inin raporlama seçeneklerinde virgülle yanyana birden fazla el ile yazılarak aynı anda raporlanabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Muhtasar Bilgi Görüntüleme ekranında 26322 nolu belge türünün GVK Geçici 80 olarak yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel E-İşe Giriş ve E-İşten Çıkış Bildirgesinin onaylandıktan sonra Referans Kodunu Al, Pdf Olarak Döküman Klasörüne Kaydet ve Aç seçeneği eklendi (Bu seçeneğin çalışabilmesi için gerekli dll dosyası yok ise, ilk çalıştırmada bu dll dosyaları otomatik indirilip özellik aktif hale gelecektir).
 • Personel 2. Belge Kanun No tanımlama ekranına Personel Kodu ve Durumu veri alanları eklendi.
 • Personel Aylık Dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Maliyet Bordrosu gruplama seçenekleri arasına Personel Departmanı, Görevi, Özel Kod 1 ve Özel Kod 2 seçenekleri eklendi.