• BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.0.5 Değişiklikler (12/03/2019):
 • KDV1 beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • 12.03.2019 tarihli 30712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde yapılan değişikliğe istinaden GMS.NET Bordro Tehlike Sınıfları Tablosu güncellendi.
GMS.NET 6.0.4 Değişiklikler (08/03/2019):
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, GİB’in yapmış olduğu değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
  KDV1 beyannamesi üzerinde çalışmalarımız devam etmekte olup ayrı bir güncelleme yayınlanacaktır.
 • Defter Beyan Sistemi modülüne Envanter Takip Listesi aktarımı eklenmiştir.

  Envanter Takip Listesi GMS.NET İşletme Defteri modülünde Bilgi Girişi menüsünde yer alan Envanter Bilgileri Girişi formu ile oluşturulur.

  Envanter Takip Listesi, Dönem Başı, 1. Geçici Vergi Dönemi, 2. Geçici Vergi Dönemi, 3. Geçici Vergi Dönemi ve Dönem Sonu olmak üzere 5 farklı şekilde oluşturulabilir.

  Envanter Takip Listesi’ne GİB ile uyumluluk açısından GİB Kodu kolonu eklenmiştir. GMS.NET DBS’de girilen kayıtlar GİB’in sisteminde bu kod kullanılarak aranır, bulunursa güncellenir, bulunamazsa eklenir. GİB Defter Beyan Sistemi’nde silinen kayıtlar fiziksel olarak silinmemektedir. Bu nedenle GİB sisteminde kayıtlı olan Envanter Takip Kayıtları kullanıcılarımız tarafından silinmemelidir. Aksi halde, aynı kodlu yeni kayıtların GİB’e aktarılması sırasında hata ile karşılaşılmaktadır.
 • GMS.NET Bordro personel SGK belge türleri arasına 20 Almanya Federal Cumhuriyetinde Çalışanlar belge türü eklendi.
 • SGK tarafından yeni eklenen meslek kodları için SGK Meslek Kod Listesi güncellendi.
 • Personel ilave, sendika ve fazla mesai takibi ekranından çalışılan hafta tatili, bayram ve resmi tatil günlerinin girilerek puantaja aktarılması için gerekli çalışma yapıldı.
 • E-Bildirge hazırla ve XML gönder ekranına XML Gönderiminden Sonra Belge Kontrolü Yapılmasın seçeneği eklendi.
 • Personel ilave, sendika ve fazla mesai takibi ekranında yer alan yemek ücreti, yol ücreti, diğer ödeme 1 ve diğer ödeme 2 ilave ücretleri aylık aktarımlarına kural tanımlayabilme seçeneği eklendi.
 • Personel gün takibi ekranında rapor bildirimi yapıldı seçeneği işaretlenmemiş olan raporlarının (istirahat) kırmızı renkte, rapor bildirimi yapıldı seçeneği işaretlenmiş olanların normal renkte görülmeleri sağlandı.
 • Bordro işyeri firma ayarlarına 3 yeni ayar seçeneği eklenmiştir. Bunlar; “2012 sonrası işveren tarafından ödenen şahıs (hayat) sigorta pirmlerinde vergi indirimi uygulansın”, “İlavelerin gelir vergisi istisna ve muafiyet tutarlarından SGK kesintileri düşülmesin” ve “Muhtasar beyanname ve bilgi görüntülemede SGK matrah farkları brüt ücrete eklensin”
GMS.NET 6.0.3 Değişiklikler (18/02/2019):
 • GMS.NET DBS Modülü’ne Sabit Kıymet Devir Fişi özelliği eklendi. Bu özellik kullanılarak firmanın 31.12.2018 tarihinde aktifinde bulunan sabit kıymetlerin GİB’in Defter Beyan Sistemi’ne aktarılması sağlanmıştır.
 • İşletme türü defterlerde Firma Bilgileri’ne tutulan defterin Zirai Kazanç İşletme Defteri olup olmadığını belirlemek üzere “Çiftçi Defteri mi ?” sorusu eklendi. Bu seçeneği seçilmesi halinde firmanın verileri GİB Defter Beyan Sistemi’ne Çiftçi İşletme Defteri olarak gönderilecektir.
 • GMS.NET Bordro modülünde Zorunlu BES’de 45 yaşın tespit edilme şekli Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.01.2019 tarihli Türkiye Sigorta Birliğine yapmış olduğu Sektör Duyurusuna istinaden değiştirilmiştir.

  Not: Bu değişikliğe göre geçmişte kapsama alınmayan personellerinin 27.02.2019 tarihine kadar sisteme girişlerinin yapılması zorunludur. Zorunlu BES kesintilerinin geçmiş dönemlere yapılma zorunluluğu yoktur. Yalnızca sisteme girdikleri dönem itibari ile kesinti yapılma zorunluluğu vardır. İşyerlerinin Bireysel Emeklilik firmaları ile görüşmelerinde fayda vardır.
  (Sektör Duyurusu İçin Tıklayınız)
GMS.NET 6.0.2 değişiklikler (07/02/2019):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı' nın Defter Beyan Sisteminde, belge türleri ve gelir/gider türleri ile ilgili yaptığı değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • İşletme Defteri Z Raporu entegrasyonu sonucunda oluşturulan gelir satırlarında satış türünün Özel Matrah olması halinde Gelir Kayıt Alt Türünün Diğer Özel Matrah olarak kaydedilmesi sağlandı.
  Z Raporu entegrasyonunun gelir kayıt türü ve gelir kayıt alt türlerinin seçilebileceği şekilde genişletilmesi ile ilgili çalışmamız sürmekte olup ay içinde sonuçlanacaktır.
 • KDV1 beyannamesi raporuna, 30. Versiyonda gelen 108, 109, 110 kodlu KDV indirim türleri eklendi.
GMS.NET 6.0.1 değişiklikler (05/02/2019):
 • KDV-1, Muhtasar ve Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannameleri’ nde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
  Bilanço türü firmalarda İndirimler bölümündeki 102 kodlu kaydın 108, 109 ve 110 olarak detaylandırılması nedeniyle 102 kodlu kayda ait formüller 108 kodlu kayda aktarıldı. İndirilecek KDV tutarı içerisinde 109 (Tevkifat) ve 110 (İthalat) kalemlerinden de KDV’si bulunan kullanıcılarımız hesap planlarını gerektiği biçimde detaylandırarak 108, 109 ve 110 kodlu satırların formüllerini elle güncellemelidirler.
  İkinci sınıf defter türlerinde ise gider bilgilerinden hesaplanarak 102 kodlu satıra aktarılan bilgiler 108 kodlu satıra aktarılmaya başlandı.
 • Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamesi GİB tarafından BDP’den çıkarılmıştır. Ancak, bu beyanname GMS.NET içerisinde kontrol amaçlı olarak yer almaya devam edecektir. Kullanıcılarımız bu beyannameyi GMS.NET içerisinden göndermemeye dikkat etmelidirler. Beyannamenin yanlışlıkla gönderilmesi halinde de büyük ihtimalle GİB tarafından kabul edilmeyecektir. Bu beyanname GİB DBS üzerinden verilmelidir.
 • Defter Beyan Sistemi’ ne ait sistem varlıkları (belge türleri, alış-satış türleri, gelir-gider kayıt türleri ve alt türleri) güncellendi.
  Not : Şubat ayı içerisinde çıkaracağımız bir başka güncelleme ile sabit kıymetlerin GİB’e aktarımı sağlanacaktır. Kullanıcılarımızın, aktarım için bu güncellemeyi beklemeleri önemle rica olunur.)
 • Muhtasar Beyanname’ yi GMS.NET verilerinden oluştururken kullanılan “Ödeme Bilgilerini Fiş/İşlem Satırından Getir” ve “Ödeme Bilgilerini Ödeme Yapılanlar Listesinden Getir” seçeneklerinin birlikte kullanılabilmesi imkanı sağlandı.
 • İşletme Defteri Gelir/Gider Bilgi Girişi’ nde daha önce girilmiş bir satırda Belge Türü değiştirildiğinde satırdaki mevcut Alış-Satış Türü, Gelir-Gider Kayıt Türü ve Gelir-Gider Kayıt Alt Türü bilgileri kontrol edilerek uyumlu iseler aynen korunmaları sağlandı.
 • Mizan dökümünde cari hesaplarda hesabın IBAN bilgisinin de gösterilmesi sağlandı. Not : IBAN bilgisi, muhasebe cari hesaplarında girilen banka bilgilerinden alınmaktadır.
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri’ ne e-Fatura Senaryo Bilgisi eklendi. Yeni e-fatura girişlerinde Senaryo bilgisinin varsayılan olarak tanımlanmış bu alandan getirilmesi sağlandı.
 • Tanımlar > Dönemsel Tanımlar > Dönemsel Tanımları Kopyala formuna eklenen seçenek ile Excel aktarım şablonlarının başka firma/dönemden kopyalanabilmesi sağlandı.
 • Fatura formuna Vade Tarihi bilgisi eklendi.
 • Demirbaş Giriş Formu’ na ikinci sınıf firmalar için DBS Amortisman Gider Türü bilgisi eklendi.
 • Faaliyet Kodları (NACE Rev.2 Altılı Faaliyet Kodları) güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Personel ilave ödeme tanımlarında yer alan Ek Ders Ücreti’ nin Gece Çalışması olarak değiştirilip kullanılması için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde 2019 yılında uygulanacak olan İlave AGİ için gerekli çalışma yapıldı.
 • Bordro Puantaj hesaplamalarında sıfır (0) gün olan çalışmalarda SGK Primi hesaplatılabilmesi için firma işyeri ayarlarına Sıfır (0) Prim Günü Olan Kazançtan SGK Primleri Hesaplatılsın seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2019 yılına ait Harcırah dilimleri ve vergiden istisna tutarları güncellendi.
 • GMS.NET Bordro personel raporlarında yer alan kullanıcı tanımlı personel listesi kolon seçeneklerine Giriş Saati ve Çıkış Saati kolonları eklendi.
 • Zorunlu BES giriş ve ödeme listesi şablonlarında farklı tarih ayıraç seçeneklerinin girilebilmesi için Tarih Ayıracı giriş alanı eklendi.